Wielka inwestycja dobiegła końca

0

Duże unijne środki przyczyniły się do realizacji zadania, które znacząco wpłynie na proekologiczne działania na terenie Miasta i Gminy Pińczów. Inwestycję realizowała spółka Wodociągi Pińczowskie, a całość kosztowała imponujące 26 milionów 911 tysięcy złotych. Unijne dofinansowanie wyniosło 12 milionów 890 tysięcy złotych, a pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20140 2020. Środki pozyskano w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Ogromny projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pińczów” został podzielony na 5 zadań, z których najważniejsze było zadanie pierwsze obejmujące „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Pińczowie do wydanościQśrd=3000 m³/dobę”.

Realizacja całego projektu, a w szczególności rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, z pewnością przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby poprzez dostosowanie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska, a także czystości powietrza” –mówi Andrzej Głogowiec, prezes Wodociągów Pińczowskich. „Dzięki wykonanym zadaniom poprawi się stan środowiska naturalnego, a także warunki życia mieszkańców miasta. Projekt wpłynie także na rozwój turystyki oraz usług” –dodaje prezes.

Najważniejszym elementem przebudowy i rozbudowy pińczowskiej oczyszczalni była budowa nowego obiektu, w którym mieści się stacja krat oraz separacja skratek i piasku. Budynek ten połączony jest z piaskownikami podłużnymi napowietrzanymi. Powstała także instalacja dezodoryzacji powietrza i dwóch nowych komór defosfatacji. Ponadto zadanie objęło też modernizację, przebudowę i remont pozostałych obiektów technologicznych.

Na bazie istniejących już urządzeń, poddanych modernizacji, powstał zbiornik retencyjny, uśredniający dopływające ścieki, przebudowano także komory tlenowej stabilizacji osadu. Wyremontowano też punkt zlewny ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, pompownię główną ścieków surowych, osadniki wstępne, komory denitryfikacji, komory nitryfikacji, osadniki wtórne radialne, punkty dozowania koagulantu PIX, złoże biologiczne wraz z osadnikiem, pompownię ścieków drugiego stopnia, budynek stacji mechanicznego odwadniania osadów oraz wiatę składowania odwodnionego osadu ściekowego.

Nowo zrealizowana inwestycja usprawniła i unowocześniła proces oczyszczania ścieków, które każdego dnia wpływają do pińczowskiej oczyszczalni. Nieczystości przepływają wpierw przez stację krat i stację separacji skratek (największych zanieczyszczeń) i piasku. To urządzenie zespolone jest z instalacją dezodoryzacji powietrza, co pozwala zminimalizować nieprzyjemne zapachy unoszące się we wschodniej części miasta. Tutaj ścieki zostają wstępnie oczyszczone w sposób mechaniczny, po czym wpływają do pompowni głównej ścieków surowych, skąd mogą trafić na reaktory biologiczne wielofunkcyjne lub osadniki wstępne Imhoffa. Następnie kierowane są do zbiorników retencyjnych uśredniających i dopiero wówczas poddawane są reakcjom biologicznym. Droga oczyszczania ścieków zależy oczywiście od jakości i ilości ścieków dopływających do oczyszczalni.

Ważnym etapem procesu oczyszczania są reakcje biologiczne zachodzące w reaktorach z dobudowanymi komorami defosfatacji. Dzięki przeprowadzonej modernizacji obiektów, ze ścieków można usuwać fosfor, który trafia tam po użyciu przez nas szamponów, płynów do naczyń i innych detergentów. Wykorzystanie do tego biologii jest znacznie tańsze niż droga chemiczna. Następnie ścieki przechodzą przez komorę denitryfikacji, nitryfikacji, osadnik wtórny i koryto pomiarowe, które doprowadzają je ostatecznie do odbiornika naturalnego – rzeki Nidy.

Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy powstawanie produktów ubocznych. Dzieje się to w zasadzie na każdym etapie tego ważnego procesu. Te produkty to piasek, skratki, tłuszcze czy osady ściekowe. Każdy z tych produktów przechodzi specjalną drogę przetwarzania zanim trafi na składowisko odpadów. Z kolei odwodniony i ustabilizowany osad ściekowy  wykorzystywany jest do celów rolniczych, po spełnieniu odpowiednich wymogów.

Istotnym problemem dla mieszkańców był nieprzyjemny zapach unoszący się wokół oczyszczalni. Dzięki przeprowadzonej modernizacji zjawisko to zostało zminimalizowane poprzez zastosowanie nakryć na obiektach technologicznych i zamontowanie instalacji dezodorujących powietrze z filtrami z aktywnym węglem.

Cały proces oczyszczania ścieków kontrolujemy za pomocą aparatury kontrolno – pomiarowej. Pozwala nam ona monitorować zarówno pracę urządzeń na obiektach oczyszczalni, jak też kontrolować on-line stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach–informuje Jadwiga Stelmaszyńska, pracownik spółki „Wodociągi Pińczowskie”.

Projekt, w ramach którego przebudowano oczyszczalnię objął także cztery inne zadania:

  • wykonanie studni awaryjnej na terenie ujęcia wody OC Grodzisko,
  • wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Pińczowie o łącznej dł. 448 mb
  • budowę kanalizacji sanitarnej w Pińczowie na ul. Żwirki i Wigury, o dł. 131 mb
  • stworzenie komputerowego systemu informacji geodezyjnej, służącego do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych

Megainwestycję pińczowskich wodociągów pozytywnie ocenia burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. „Cieszę się bardzo, że spółka gminna z powodzeniem zrealizowała tak dużą inwestycję przy znacznym udziale środków unijnych. Gratuluję Zarządowi i pracownikom sprawnego przeprowadzenia tego niełatwego procesu. Mam nadzieję, że projekt zostanie dobrze oceniony również przez mieszkańców Pińczowa. Dzięki wykonanemu zadaniu gmina może przystąpić do dalszych prac związanych z budową kanalizacji liniowej. Nową siecią objęte byłyby miejscowości przylegające do Pińczowa; Włochy, Brzeście, Skowronno Górne, Bogucice. Mamy już plany i możemy teraz przystąpić do ich realizacji” –mówi Włodzimierz Badurak.

Joanna Strączek

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com