Rozmawiamy z Jerzym Kolarzem

0

Panie Starosto, 8 czerwca rozpoczęły się egzaminy maturalne. W całym kraju przystąpiło do nich ponad 270 tys. tegorocznych absolwentów szkół średnich. A jak przedstawiały się statystyki w szkołach w naszym Powiecie?

W prowadzonych przez Powiat Buski szkołach ponadpodstawowych (ogólnodostępnych i specjalnych) funkcjonowały w bieżącym roku szkolnym 22 oddziały klas maturalnych, w których kształciło się 511 uczniów. Zdecydowana większość z nich zadeklarowała wolę przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Najwięcej tegorocznych absolwentów przystępuje do matury w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju (182 osoby). Drugi pod względem liczby maturzystów jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych, gdzie funkcjonują 2 szkoły maturalne: III Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 1. Tam deklarację przystąpienia do matury złożyło 134 tegorocznych absolwentów. Nieco mniej, bo 101 osób, zdaje maturę w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych. Z kolei w Technikum Nr 3, funkcjonującym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, do matury przystępuje 30 absolwentów. Z egzaminem maturalnym postanowiło się również zmierzyć 7 absolwentów Technikum dla Niepełnosprawnych Ruchowo. Najmniej, bo tylko 5 osób, przystąpi do egzaminu dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, gdzie w tym roku szkolnym funkcjonował tylko jeden, kilkunastoosobowy oddział.

Łącznie we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Buski do egzaminu maturalnego przystępuje 459 tegorocznych absolwentów, tj. o 8 więcej niż w roku ubiegłym.

Ze względu na panującą epidemię COVID-19 nie tylko przesunięto tegoroczną maturę, ale także ograniczono liczbę egzaminów. Jakie zmiany zostały wprowadzone w związku z zaistniałą sytuacją?

Zgodnie z obowiązującą formułą, by uzyskać świadectwo dojrzałości wymagane jest uzyskanie określonego progu punktowego z 5 egzaminów z 3 przedmiotów obowiązkowych: z matematyki (egzamin pisemny) oraz z języka polskiego i języka obcego (egzaminy pisemne i ustne), a także przystąpienie do egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu dodatkowego. Ze względu na sytuację epidemiczną władze oświatowe podjęły decyzję o rezygnacji z egzaminów ustnych podczas tegorocznej matury. Będą one przeprowadzane wyłącznie dla tych zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej podczas rekrutacji na uczelnię zagraniczną.  

Ze względu na epidemię przesunięty został także dodatkowy termin egzaminów maturalnych. Osoby, które z powodów losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, będą miały taką możliwość w lipcu (od 8 do 17). Ogłoszenie wyników tegorocznej matury oraz wydawanie świadectw dojrzałości planowane jest na 11 sierpnia. Natomiast egzaminy poprawkowe mają się odbyć 8 września.

W trakcie tegorocznych egzaminów obowiązują określone reguły sanitarne mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia. Na czym one polegają?

Szkoły, w których odbywają się egzaminy maturalne, muszą w tym roku stosować nie tylko procedury egzaminacyjne, ale także wytyczne służb sanitarnych dotyczące przeprowadzania egzaminów w warunkach epidemii. Zgodnie z tymi wytycznymi dostęp do szkół w czasie trwania egzaminów został znacznie ograniczony. Niedozwolone jest np. przebywanie na terenie szkoły osób postronnych, w tym przedstawicieli mediów, czy rodziców – wyjątkiem są sytuacje, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. W egzaminie nie mogą brać udziału osoby z objawami chorobowymi sugerującymi chorobę zakaźną, czy też przebywające w domu z osobami na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Zdający oczekujący na wejście do sali egzaminacyjnej zobowiązani są zachowywać bezpieczny dystans oraz zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca przy stoliku. Sale, w których odbywają się egzaminy, są odpowiednio wietrzone, a sprzęty dezynfekowane. Stoliki w salach rozmieszczane są w taki sposób, by odległość między zdającymi wynosiła minimum 1,5 m w każdym kierunku. Co ważne – każdy zdający korzysta na egzaminie z własnych przyborów piśmienniczych. Nie ma możliwości pożyczania przyborów od innych zdających, a szkoła nie ma obowiązku ich zapewnienia, dlatego trzeba się na egzamin odpowiednio zaopatrzyć.

To tylko niektóre z wytycznych dotyczących tegorocznych egzaminów, dlatego każdy maturzysta – aby uniknąć przykrych niespodzianek – powinien na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty zamieszczane na stronie Centralnej czy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także na stronie swojej szkoły.

Korzystając z okazji chciałbym, jak zawsze, życzyć wszystkim Maturzystom sukcesu w postaci najwyższych wyników maturalnych. Sukces maturalny na pewno będzie miał ogromy wpływ na spełnienie Waszych marzeń o podjęciu studiów na wybranych kierunkach, czego Wam szczerze życzę.

 

Dziękuję za rozmowę.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com