Starosta Jerzy Kolarz: Rok 2020 był wyjątkowo trudny [WYWIAD]

0

O minionym roku, sytuacji finansowej powiatu, inwestycjach, a także o walce z pandemią koronawirusa rozmawiamy z Jerzym Kolarzem, starostą buskim.

Anna Rykulska: Za nami trudny, z wiadomych względów, rok. Co dla Pana, jako starosty, było w tym czasie największym wyzwaniem? Jaki to był rok dla powiatu buskiego?

Starosta Jerzy Kolarz: Rok 2020 był rokiem wyjątkowo trudnym ze względu na panującą pandemię. Z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia od kilkudziesięciu lat. Rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowało wiele zmian w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jak również w zachowaniach mieszkańców naszego powiatu. Największym wyzwaniem było zapewnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu i wypełnianie nałożonych obowiązków ustawowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Wielkim wyzwaniem było zapewnienie prawidłowego procesu nauki zdalnej młodzieży uczęszczającej do naszych szkół, właściwej opieki medycznej świadczonej w naszym szpitalu, który został wyznaczony jako szpital Covidowy. Ważną sprawą było, i nadal jest, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Dodatkowe zadania nałożono na Powiatowy Urząd Pracy, który wspierał finansowo przedsiębiorców z naszego powiatu. Dużym wyzwaniem było również zapewnienie funkcjonowania samego starostwa. Wiadomo, że nie wszystkie sprawy można załatwić bez bezpośredniego kontaktu interesanta z pracownikiem. W miarę możliwości starano się załatwiać sprawy na bieżąco, choć zdarzył się przypadek, że zawieszono działalność (pracę) w Wydziale Komunikacji i Transportu. Ocenę pracy pracowników naszych jednostek pozostawiam Mieszkańcom.

Jakie piętno epidemia koronawirusa odcisnęła na finansach powiatu?

Epidemia koronawirusa największe piętno odcisnęła na dochodach własnych powiatu. Mam tu na myśli dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne powiatu, jak również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Mniejsze wpływy z tego tytułu zmusiły nas do ograniczenia wielu wydatków budżetowych w ubiegłym roku, a konsekwencje tego mogą odcisnąć swe piętno również na budżecie tegorocznym.

Jak wygląda obecna sytuacja na froncie walki z pandemią w powiecie? Czy wzrosło bezrobocie? Jak wygląda sytuacja realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy zadań związanych z Tarczą Antykryzysową?

Stan pandemii dokonał na rynku pracy, podobnie jak w wielu dziedzinach, zakłóceń w jego tradycyjnym funkcjonowaniu. Działające w tym obszarze urzędy pracy musiały na klika miesięcy zaprzestać lub znacząco ograniczyć realizację swoich usług. Z kolei w miejsce  dotychczasowych instrumentów aktywizujących osoby bezrobotne wkroczyły działania wspierające przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił na obszarze całego kraju i nie ominął również naszego powiatu. W stosunku do końca ubiegłego roku liczba zarejestrowanych zwiększyła się z 1319 na 1581, czyli o 262 osoby co przekłada się na wzrost stopy bezrobocia o 0,8 pkt procentowego z 3,6 procent na szacunkowe 4,4 procent. Największy przyrost liczby zarejestrowanych, 109 osób, wystąpił w grudniu, co na ogół wiąże się z rejestracją pracowników sezonowych. Z danych PUP wynika, że nie tyle więcej osób się rejestruje, co mniej osób jest wyrejestrowywanych w związku z ograniczoną pandemią możliwością aktywizacji bezrobotnych. To raczej kolejne półrocze pokaże czy i jak bardzo rynek pracy został okaleczony.

Wsparcie, jakie tylko za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy otrzymali przedsiębiorcy naszego powiatu, osiągnęło kwotę 25,2 mln zł. Mikroprzedsiębiorcom i innym uprawnionym podmiotom udzielono 2 749 bezzwrotnych pożyczek do wysokości 5 tys. zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników złożyły 619 pozytywnie rozpatrzonych wniosków uzyskując na ich podstawie maksymalnie trzy miesięczną pomoc w wysokości 3 900 zł, 5 460 zł lub 7 020 zł – w zależności od wielkości spadku obrotów. Natomiast uprawnieni ustawą pracodawcy złożyli 370 pozytywnie rozpatrzonych wniosków, na podstawie których otrzymali dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń swoich pracowników i zleceniobiorców – 1 963 osoby. Do końca stycznia PUP prowadzi nabór wniosków na dotacje w wysokości 5 tys. zł przeznaczone dla określonych ustawą branż, a także na wszystkie formy wsparcia z tarczy antykryzysowej, które funkcjonowały w roku ubiegłym, ale dla tych podmiotów, które z nich nie korzystały lub nie skorzystały w maksymalnym (3 miesiące) okresie czasowym.

Przejdźmy do inwestycji. Jakie inwestycje udało się zrealizować w minionym roku?

Jedną z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym była kontynuacja projektu pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej  i społecznej”. Inwestycja polegała na budowie nowego dwukondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na pracownie szkolne, gabinety specjalistyczne, salę rehabilitacji narządów ruchu i terapii integracji sensorycznej oraz modernizacji dotychczasowego budynku. Całkowity koszt projektu wyniósł 3,6 mln zł. Dofinansowanie ze środków PFRON znajdujących się w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wyniosło 895 tys. zł, a 2,7 mln zł to środki własne powiatu. Na niezbędny sprzęt powiat przeznaczył dodatkowo 320 tys. zł.

Dodam, że w grudniu 2020 r. Powiat Buski zakończył realizację inwestycji pod nazwą „Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą”. W celu poprawy dostępności interesantów, a szczególnie osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Kopernika 6 została dobudowana klatka schodowa oraz winda. Koszt inwestycji wyniósł 626 tys. zł. Na zadanie to pozyskano środki finansowe z PFRON w kwocie 150 tys. zł.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku Powiat Buski przebudował i wyremontował łącznie 16,481 km dróg powiatowych. Koszt przebudowy i remontów wyniósł 10,5 mln zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ponad 5,2 mln zł, pozostałe 50 procent środków to wkład własny Powiatu Buskiego oraz Gmin Powiatu Buskiego w kwocie ponad 5,2 mln zł.

W roku ubiegłym powiat wspierał realizowane w szpitalu inwestycje i remonty. Kwotą 321 tys. zł dofinansowano modernizację Oddziału Chirurgicznego Ogólnego. Natomiast 350 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie dobudowy klatki do szczytu budynku głównego szpitala wraz z łącznikiem pomiędzy budynkiem głównym a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc. Kwotą 150 tys. zł dofinansowano wymianę grzejników oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne. Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych Powiatowi Buskiemu kwotą 348 tys. zł dofinansowano modernizację pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym. Kwotą 500 tys. zł przekazaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego dofinansowano rozbudowę instalacji tlenowej w naszym szpitalu.

Czego nie udało się zrobić?

Powiat Buski w drugim naborze do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożył 15 wniosków. 10 wniosków dotyczyło wsparcia finansowego w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Pozostałe wnioski dotyczyły między innymi nadbudowy, budowy łącznika i robót termomodernizacyjnych budynku przy ul. Armii Krajowej 19, budowy sali gimnastycznej z zapleczem dla Zespołu Szkół Techniczno-Informacyjnych, robót termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy pomieszczeń w ZOZ.

Okazało się, że żaden z naszych wniosków nie został pozytywnie rozpatrzony. Uważam, że jest to dla nas wszystkich krzywdzące, gdyż z tego, co mi wiadomo inne o wiele bogatsze powiaty uzyskały dofinansowanie z tego funduszu. Ocenę tego stanu rzeczy pozostawiam Mieszkańcom.

W trzecim naborze, w grudniu ubiegłego roku, złożyliśmy trzy wnioski: na modernizację i rozbudowę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kostkach Dużych z przeznaczeniem na publiczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz roboty termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej: wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły oraz internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 13 i 21 oraz montaż fotowoltaiki i pomp ciepła. Liczę na to, że w tym rozdaniu nasze wnioski zostaną uwzględnione, o czym Państwa poinformuję.

Z czego, w minionym roku, jest Pan najbardziej dumny?

Patrząc na miniony rok, walkę z koronawirusem, jestem dumny z postawy personelu naszego szpitala, który narażając zdrowie i życie niósł pomoc pacjentom. Słowa uznania należą się pracownikom Domów Pomocy Społecznej, którzy nie opuścili pensjonariuszy, pomimo przypadków zakażenia koronawirusem. Dziękuję również pracownikom jednostek organizacyjnych i starostwa, którzy w dobie pandemii starali się dobrze wykonywać zadania.

W roku ubiegłym dało się odczuć, jaką tworzymy wspólnotę. Wyrazem tego było wsparcie finansowe i rzeczowe dla szpitala przez podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i jednostki samorządu gminnego, za co wszystkim darczyńcom i sponsorom serdecznie dziękuję.

Na koniec rozmowy bardzo proszę powiedzieć czego –  jako mieszkaniec i starosta, chciałby Pan życzyć mieszkańcom powiatu buskiego w roku 2021?

Tradycyjnie zdrowia, a jest to nierozerwalnie połączone z tym, że rok 2021 rozpoczął się optymistycznie, mamy szczepionkę przeciwko wirusowi Covid-19. Dlatego zachęcam wszystkich do zaszczepienia się zgodnie z harmonogramem, jaki zaprezentuje rząd. Poza tym dużo optymizmu i realizacji wszelkich planów.

Dziękuję za rozmowę i również życzę wszystkiego dobrego

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com