Rodzina Wspólna Troska

0

Panie Starosto, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju od września realizuje nowy Projekt,  proszę o jego przybliżenie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina – Wspólna Troska” przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Całkowita jego wartość opiewa na kwotę 1 041 912,48 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowi 952 086,08 zł przy wkładzie własnym w wysokości 89 826,40 zł. Realizacja Projektu rozpoczęła się 01.09.2021 r. i mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać ze wsparcia do 30.06.2023 r. Rekrutacja trwa w sposób ciągły, więc zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy z terenu naszego powiatu do kontaktu z PCPR.

Czego dotyczy wspomniany Projekt?

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 642 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Buskiego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych, poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Panie Starosto, na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy powiatu w ramach realizacji Projektu „Rodzina w Centrum”?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako Lider w Projekcie „Rodzina w Centrum”, realizuje wsparcie w ramach dwóch zadań. Pierwsze, to działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który oferuje bezpłatne wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się
w sytuacjach kryzysowych oraz borykającym się z problemami, poprzez możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej i socjalnej, specjalistyczną opiekę doradcy ds. rodziny, możliwość skorzystania z porad lekarza psychiatry, porady prawne, kierowcę do dyspozycji w razie interwencji, zapewnienie natychmiastowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, aktywizację społeczną, zwrot kosztów dojazdów na grupowe i indywidualne spotkania ze specjalistami w OIK, możliwość skorzystania
z pomocy terapeuty rodzinnego i terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, a także grupy wsparcia dla młodzieży oraz dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie.

Natomiast drugie zadanie, to funkcjonowanie Centrum dla Rodzin pełniącego rolę miejsca, gdzie realizowane są usługi specjalistyczne odpowiadające potrzebom i problemom klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej, poprzez realizację poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć pedagogicznych o charakterze socjoterapeutycznym, treningu biofeedback oraz zajęć logopedycznych.

Jakie zadania będzie realizował Partner w Projekcie?

Partner – Stowarzyszenie „Rodzina – Wspólna Troska” będzie odpowiadał za działania profilaktyczno-edukacyjne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zaplanowane dla Uczestników Projektu formy wsparcia, to zajęcia z karate, warsztaty z samoobrony, kurs pierwszej pomocy, zajęcia z hipoterapii, a także wyjazd edukacyjno-profilaktyczno- integracyjny połączony z warsztatami nt. radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi oraz praca nad podnoszeniem własnej wartości.

Panie Starosto, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje jeszcze jeden Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, czy może Pan przybliżyć nam założenia tego Projektu?

Od 01.04.2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje Projekt „Lepsze Oblicze Życia”, który zakończy się 31.03.2022 r. 25 osób z terenu gminy Buska-Zdroju oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślica, Stopnica, Pacanów, Nowy Korczyn) ukończyło kurs opiekuna osoby niesamodzielnej oraz świadczą usługi opiekuńcze dla 50 Uczestników Projektu (osób niesamodzielnych), również z tego terenu. Dodatkowo 30 Uczestników Projektu korzysta z usług usprawniająco-rehabilitacyjnych, które obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Każdy Uczestnik Projektu ma również zapewnioną organizację dowozu do placówek użyteczności publicznej, wsparcie psychologiczne, profesjonalną opiekę doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz pracownika socjalnego. W ramach ww. Projektu została doposażona już istniejąca Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w sprzęt nowej generacji, z której każdy mieszkaniec powiatu buskiego może skorzystać bezpłatnie.

Czy mieszkańcy powiatu buskiego mogą liczyć na kolejne Projekty?

Jestem przekonany, że jeśli tylko będzie taka możliwość, PCPR podejmie kolejne kroki
w celu pozyskiwania środków na innowacyjne formy wsparcia w ramach nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Nieustannie pragniemy wychodzić naprzeciw dalszym wyzwaniom w obszarze polityki społecznej oraz w dalszym ciągu pragniemy wspierać osoby zagrożone ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, poprzez szereg sprawdzonych metod, a zarazem wprowadzać nowe rozwiązania, zmierzające do poprawy funkcjonowania mieszkańców powiatu buskiego.

Dziękuję za rozmowę

/red/

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com