E- mediacja – możliwa bez względu na miejsce i okoliczności.

0

Pandemia koronawirusa spowodowała utrudnienia w funkcjonowaniu wszystkich sfer naszego życia. Również wymiar sprawiedliwości musiał  dostosować się do pracy w warunkach epidemii. Wydaje się, że w zaistniałej sytuacji wymiernym wsparciem mogą być mediacje.  Odformalizowany charakter mediacji i jej elastyczność stwarza szerokie możliwości dostosowania postępowania do potrzeb i możliwości stron. Daje też sposobność wykorzystania technologii  informacyjno-komunikacyjnych, w tym prowadzenie mediacji on-line.

E-mediacja to możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego całkowicie on-line. Sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie jest możliwe osobiste stawiennictwo ze względu na pobyt stron lub ze względu na niemożliwość osobistej styczności stron. Zapewnia bezpieczeństwo zdrowia, oszczędność czasu, sprawność i szybkość postępowania. W każdej formie gwarantuje poufność, nieformalność i bezstronność mediatora. Jest dobrowolna i zależy wyłącznie od woli stron, a w dalszej konsekwencji od możliwości technicznych posiadanych przez strony. Żadne przepisy nie regulują technicznych aspektów porozumiewania się na odległość w toku mediacji. Istotne jest jedynie, aby zachowana została zasada poufności.

Ugodę wypracowaną na drodze e-mediacji podpisać muszą obie strony. Wystarczy tu podpisanie tożsamej treści dokumentu osobno przez strony i złożenie ich mediatorowi. Podpisy na ugodzie nie muszą być złożone równocześnie. Nie ma przeszkód do podpisania ugody kolejno przez strony. Nie ma przy tym żadnych wymogów co do technicznego przekazania dokumentu między stronami.  Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Co więcej, zgodnie z przepisem art. 781 § 1 k.c  nie ma też przeszkód do podpisania ugody w formie elektronicznej. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

„Należy dodać, że e-mediacja jest uboższą wersją w stosunku do mediacji tradycyjnej i dlatego – o ile to możliwe – powinna być zawsze stosowana subsydiarnie. Urządzenia służące do porozumiewania się na odległość nigdy nie zastąpią komunikacji. Jednakże konieczność prowadzenia e-mediacji wynika ze zmian społecznych, globalizacji wymiany informacji oraz powszechności zawierania umów i nawiązywania relacji gospodarczych na znaczną odległość. W takich sytuacjach strony mają utrudnioną możliwość spotkania się twarzą w twarz (face to face), a mediacja elektroniczna może okazać się jedyną skuteczną metodą rozwiązania powstałego sporu” –wyjaśnia Barbara Galant, stały mediator sądowy.

Więcej informacji na temat mediacji i e-mediacji znajdą Państwo na stronie www.dobra-mediacja.pl

Centrum Mediacji

Barbara Galant

barbaragalant@wp.pl

 tel: 515 175 078

 

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com